Slovenský preklad výnimky pre GCC Runtime knižnicu

This is an unofficial translation of the GCC Runtime Library Exception into Slovak. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GCC Runtime Library Exception does that. However, we hope that this translation will help Slovak speakers understand the GCC Runtime Library Exception better.

Toto je neoficiálny slovenský preklad výnimky pre GCC Runtime knižnicu. Tento preklad nebol uverejnený nadáciou Free Software Foundation a tak právne neupravuje distribučné podmienky softvéru, ktorý je licencovaný pod GNU GPL. Právne záväzný je len anglický original výnimky pre GCC Runtime knižnicu. Dúfame však, že preklad pomôže Slovákom lepšie porozumieť výnimke pre GCC Runtime knižnicu.

Výnimka pre GCC Runtime knižnicu

Verzia 3.0, 27. január 2009

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Každému je dovolené kopírovať a šíriť doslovné kópie tohto licenčného dokumentu, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

Táto výnimka pre GCC runtime knižnicu („výnimka“) predstavuje dodatočné povolenie podľa oddielu 7 licencie GNU General Public License, verzia 3 („GPLv3“). Vzťahuje sa na určitý súbor („runtime knižnica“), ktorý nesie zmienku umiestnenú vlastníkom autorských práv daného súboru, ktorá uvádza, že súbor sa riadi GPLv3 spoločne s touto výnimkou.

Keď používate GCC za účelom kompilácie programu, GCC môže so skompilovaným programom kombinovať časti určitých hlavičkových súborov GCC a runtime knižníc. Účelom tejto výnimky je povoliť pri kompilácii ne-GPL programov (vrátane programov na ktoré sa vzťahujú vlastnícke práva) použiť týmto spôsobom hlavičkové súbory a runtime knižnice, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka.

0. Definície.

Súbor je „nezávislým modulom“ ak po procese kompilácie potrebuje runtime knižnicu na to, aby mohol byť spustený, alebo ak využíva rozhranie runtime knižnice, ale nie je žiadnym iným spôsobom vytvorený na báze runtime knižnice.

Pod pojmom „GCC“ sa rozumie verzia GNU Compiler Collection (pozn. prek.: sada prekladačov vytvorených v rámci projektu GNU), s úpravami alebo bez nich, ktorá sa riadi verziou 3 (alebo stanovenou neskoršou verziiou) licencie GNU General Public License (GPL) s možnosťou použitia akejkoľvek neskoršej verzie vydanej nadáciou FSF.

Pod pojmom „GPL-kompatibilný softvér“ sa rozumie softvér, ktorého podmienky šírenia, upravovania a použitia by dovolili kombináciu s GCC v súlade s licenciou GCC.

Termín „cieľový kód“ sa vzťahuje na výstup akéhokoľvek kompilátora pre skutočnú alebo virtuálnu architektúru procesora, v spustiteľnom formáte alebo taký výstup, ktorý je vhodný ako vstup pre assembler, zavádzač (loader), zostavovací program (linker) a/alebo pre fázu spustenia programu. Napriek tomu, cieľový kód nezahŕňa dáta v akomkoľvek formáte, ktoré sa využívajú ako medzireprezentácia kompilátora (pozn. prekl.: dátová štruktúra vytvorená zo vstupných dát do programu) alebo na jej vytvorenie.

Proces kompilácie transformuje kód, vyjadrený výlučne vo vysoko-úrovňovom jazyku, ktorý nie je medzijazykom, do cieľového kódu. Preto je napríklad potrebné, aby použitie generátorov zdrojového kódu a preprocesorov bolo považované za súčasť procesu kompilácie, keďže sa výstup generátorov a preprocesorov môže rozumieť ako začiatok procesu kompilácie.

Proces kompilácie je „vyhovujúci“, ak bol vykonaný pomocou GCC a to samostatne alebo s iným GPL-kompatibilným softvérom, alebo ak je vykonaný bez použitia diela založeného na GCC. Napríklad použitie GPL-nekompatibilného softvéru na optimalizáciu GCC medzireprezentácie by nespĺňalo podmienky vyhovujúceho procesu kompilácie.

1. Udelenie dodatočného povolenia

Máte povolenie šíriť dielo cieľového kódu vytvorené kombináciou runtime knižnice s nezávislými modulmi, aj keby takéto šírenie za iných okolností porušilo podmienky GPLv3, za predpokladu, že celý cieľový kód bol vygenerovaný vyhovujúcim procesom kompilácie. Takto skombinované dielo môžete previesť za podmienok podľa Vášho výberu, za predpokladu, že budú konzistentné s licenciou nezávislého modulu.

2. Neoslabenie GCC Copyleft požiadaviek

Dostupnosť tejto výnimky so sebou neprináša žiadny všeobecný predpoklad, že softvér tretích strán nie je ovplyvnený „copyleft“ požiadavkami licencie GCC.


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Toto dielo podlieha licencii Creative Commons Attribution-No Derivs License. Ak chcete vidieť kópiu tejto licencie, navštívte http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ alebo pošlite list na adresu Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.