mpfr.git
2019-02-10 Jason SelfMPFR v4.0.2 master v4.0.2
2018-12-31 Jason SelfMPFR v4.0.1 v4.0.1