Reorganize the files.
[monolithium.git] / programs / manager / .gitignore
2018-10-13 coderainReorganize the files.