mescc: Run without shell.
[mes.git] / scripts / mescc.scm.in
2018-11-25 Jan Nieuwenhuizenmescc: Run without shell.