guix: Add nyacc-for-mes.
[mes.git] / scaffold / b-0.mes
2017-03-26 Jan Nieuwenhuizenmescc: Run module/base-0.mes.