4c97fa1a899fbc3575813a840f8bf700883ef0dc
[mes.git] / mes / module / srfi / srfi-9.mes
1 srfi-9-struct.mes