gcc.git
2019-05-08 Jason SelfGCC v9.1 master v9.1
2019-02-23 Jason SelfGCC v8.3 v8.3
2019-02-10 Jason SelfUpdating to MPFR v4.0.2
2018-12-31 Jason SelfAdd GMP, MPC, and MPFR as submodules
2018-12-31 Jason SelfGCC v8.2 v8.2